Testverktygen som gör dig agil

 

Vi har gjort en utvärdering av de viktigaste testverktygen från branschens "giganter". Mycket har hänt de senaste åren och verktygen blir snabbt bättre och bättre. I vår utvärdering har vi fokuserat på de egenskaper som vi tycker är viktigast för att stödja ett agilt arbetsätt ur ett testperspektiv.

Egenskap    MSTFS       HPQC       RQM       FitNesse       SCTM   
Gemensam bild och spårbarhet      JA      JA     JA       NEJ     NEJ
Automatisering av manuella teststeg      JA      JA     JA       NEJ     NEJ
Konvertering av manuella teststeg        JA      JA     JA       JA     JA
Grafisk verifiering av automatiska teststeg                 JA      JA     JA       NEJ     NEJ
Repetition av utforskande testning      JA      JA     JA       NEJ     JA
Videoinspelning av teststeg      JA      JA     NEJ       NEJ     JA
Intelligenta fel      JA      JA     JA       NEJ     NEJ
Editering av testskript vid kodändring      JA      JA     JA       NEJ     NEJ
Agil rapportgenerering      JA      JA     JA       NEJ     NEJ
Versionshantering      NEJ      NEJ     NEJ       NEJ     JA

De verktyg som har jämförts är: MSTFS (Microsoft Team Foundation Server), HPQC (HP QualityCenter), RQM (IBM Rational Quality manager), FitNesse (Open Source) och SCTM (Microfocus SilkCentral TestManager)

Gemensam bild och spårbarhet Alla medlemmar i ett utvecklingsprojekt kan använda ett och samma verktyg och ha en gemensam bild. Det är också viktigt alla ändringar oavsett vem som gör dem är fullt spårbara för alla.

Automatisering av manuella teststeg Verktyg ska kunna spela in och generera ett automattestskript samtidigt som man gör en manuell test. Man ska sedan kunna spela upp hela skriptet eller teststeg för teststeg för att kunna verifiera mellanresultat enligt testfallet. 

Kovertering av manuella teststeg Automatisering av en komplett manuell test automatiskt, t.ex. enhetstester eller tester som körs vid byggen utan någon ändring.

Grafisk verifiering Det finns grafiska funktioner som pekar ut de delar av ett fönster som ska kompletteras med en automatisk testning. Detta ska man kunna göra i samband med att man spelar in ett manuellt testskript.

Repetition av utforkande tester Verktyget spelar in utforskande tester automatiskt vilka kan bifogas sim ett skript tillsammans med en felrapport. Skriptet kan sedan återuppspela den utforskande testen för att verifiera att felet är rättat.

Videofilmning av teststeg I samband med testning spelar systemet in en videofilm vilken kan bifogas med en felrapport.

Intelligenta fel Runtime-miljön fryses vid ett systemfel och status kan bifogas en felrapport Det kan vara av stort värde för den som ska rätta felet att se vad alla variabler har för värde och vad programvaran hade för sig vid t.ex. en krasch.

Editering av testskript vid kodändringar En funktion som gör att testskript inte hela tiden måste göras om när koden ändras utan kan editeras i större eller mindre utsträckning.

Agil rapportgenerering Att t.ex. "Release Brundown chart", "Sprint Burndown chart", "Velocity" finns tillgängliga som färdiga rapporter.

Versionshantering Möjlighet att jobba med olika versioner och generation av artefakter samtidigt. T.ex. dokument, planer, modeller, skript eller andra projektresultat.

Med tillgång till den här typen av verktyg ska man som testare aldrig behöva köra en manuell test mer än en gång. Beslutstödet visar på vad som påverkas i test om andra artefakter ändras. Testare kan nu lyfta blicken och fokusera mer på validering än verifiering, göra smartare prioriteringar och driva på utvecklingsarbetet i stället för att ligga steget efter. Om man kan reducera tiden från det att ett fel upptäcks till att en felrapport registreras, prioriteras och rättas sparar man förstås mycket tid och höjer kvaliteten i projektet.

Om författaren
Thomas Stjern är konsult och medgrundare till Inceptive. Han har verkat i IT-branschen sedan 1985 och mestadels som konsult. Hans huvudsakliga expertis är inom projektledning, test management och requirements management.

WebmasterComment