Effektiv workshop

En workshop är per definition ett fokuserat möte med ett begränsat antal deltagare vilka besitter nyckelkompetens avseende mötets tema. Det finns många metoder för att genomföra effektiva workshops. Gemensamt för dem är man vill uppnå bästa möjliga resultat på kortast möjliga tid. 

Vår metod baseras på Michele Jacksons forskning inom gruppdynamik som identifierar fyra fallgroppar som gör att projekt misslyckas:
  • Man förstår inte uppgiften
  • Man saknar kompetens för att lösa uppgiften
  • Man är inte överens om hur man ska lösa uppgiften
  • Det färdiga resultatet motsvarar inte mottagarens förväntningar

För att stimulera kreativiteten så använder vi oss av fördefinierade problemsymptom vilka av deltagarna antingen identifieras som direkt relevanta för projektet, relevanta efter omformulering eller irrelevanta. Symptomen sätts i relation dels till den uppgift projektet ska lösa och dels till projektets position i organisationen.

Därefter grupperas symptomen och det övergripande problemet formuleras för respektive grupp. Relationer mellan problem identifieras och påverkan och påverkare beskrivs. Det innebär att om man känner till ett problems följdproblemen så kan många problem lösas med i ett slag.

Ett ytterligare steg är att bena ut vilka fysiska personer som ansvarar för respektive problem, dvs vem har möjligheten att lösa eller hantera problemet - vem ska man prata med?

En sådan här workshop resulterar och i mängder med intressant data. Datat kan i sig analyseras med statistiska metoder och en specifik problemprofil för just det specifika projektet kan visualiseras och jämföras med andra projekt.

Genomförandet ger ofta upphov till aha-upplevelser och intressanta insikter om sig själva och inte sällan så blir slutresultatet värdefullt men inte helt vad man hade förväntat sig.

Om författaren
Mats Wessberg är VD och medgrundare av Inceptive. Han har verkat i IT-branschen sedan 1995 och mestadels som konsult. Hans huvudsakliga expertis är inom Quality Management och utvecklingsmetodik.
  

WebmasterComment