Alla vägar bär till... User Stories

- Från Richard Bandler & Marshall Rosenberg, till Cohn's User stories…

Jag har en bakgrund inom flera olika kommunikationsteorier som alla utgör en viktig del av mitt genuina intresse för representation och HUR man pratar och interagerar med intressenter inom Requirements Engineering.

En av de pragmatiska metoderna skapades under 70-talet, när Richard Bandler och John Grinder började intressera sig för fenomen kring kommunikation och framgångsrika strategier. Att enbart GÖRA saker eller SÄGA/UPPREPA saker enligt en tongivande person (eller enligt ett visst mönster inom en organisation) visade sig inte vara ett effektivt sätt för att skapa en verklig förändring, om man inte samtidigt förstod (och kunde ”kopiera”) den inre DRIVKRAFTEN hos densamma. Att enbart förstå ”på ytan”, utan att också fördjupa sig i och förankra de interna strategierna, fungerade helt enkelt inte!*
Genom att studera inre strategier och tankemönster hos ett stort antal ”framgångsrika personer” t.ex Fritz Perls (Gestalt therapy), Virginia Satir (Conjoint Family Therapy och Systemic Constellations), Milton Erickson (Hypnotherapy, Brief & Strategic Therapy), Gregory Bateson (Epistemology, Systems Theory & Behavioral Science) och Paul Watzlawick (Communication Theory), kunde Bandler och Grinder formulera ett antal grundantagande och modeller för verbal och icke-verbal kommunikation.  Ett viktigt grundantagande är att "the map is not the territory" - kartan är inte detsamma som verkligheten. Allt man ser och upplever är bara ett unikt sätt av flera möjliga, att se och uppleva verkligheten på. Samma verklighet ger således upphov till olika upplevelser och tolkningar för olika personer!
Den första modellen var Metamodellen, som lanserades 1975, och är en modell för att förbättra förståelse och reducera lingvistiska krumbukter (distorsion, ill-formed phrases, förutfattade meningar etc) som gör att man pratar förbi varandra.
Metamodellen är tydligt inspirerad av Noam Chomskys transformations syntax vilket var John Grinders inriktning inom lingvisitik. I en kommande artikel kommer jag att fördjupa mig mer i hur metamodellen kan ge ett förbättrat kravarbete.
Själva essensen och grundstrukturen i Bandler och Grinders upptäckter ger ett intressant förhållningssätt till kommunikationsprocesser, som en bas för ”subjektiv vetenskap”, vilket är vad vi faktiskt är ute efter när vi gör vår ”upptäcksresa” tillsammans med ett projekts intressenter, med sina personliga uttryck och inre drivkrafter. Kommunikation är, som alla vet, helt avgörande för ett effektivt arbete som kravingenjör. 

En annan pragmatisk metod som är värd att nämna i sammanhanget är NVC (Non-Violent Communication) som skapades av Dr. Marshall Rosenberg. I Sverige kallas den även för giraffspråket. Metoden som ofta används vid konflikthantering och för att skapa ökad förståelse inom grupper av människor, betonar vikten av att skapa tydlighet i kommunikationen genom att tydligt ange den egna observationen, den egna känslan, de egna behoven och den egna önskan istället för att döma, skuldbelägga, sätta etikett på, kräva och hota.
Inom NVC följer man en enkel, men väldigt effektiv kommunikationsmodell, enligt:

När Du <objektiv händelse/beteendebeskrivning>

(Objektiv beskrivning av händelsen/beteendet utan att vara anklagande.)

Då känner JAG mig  <namn på känslan>

(Känslan namnges med ett ord/en fras – inga långa tankekedjor.)

Eftersom/Därför att  <beskriv behovet och varför känslan finns>

(Beskriv behovet och förklara varför känslan uppkommer utan att beskriva själva händelsen/beteendet igen. Det skuldbelägger ofta motparten.)

4. Därför skulle JAG vilja att du………………< önskan> ……..
(Vill du det?/skulle du  kunna tänka dig det?)

En av tankarna bakom NVC är att det som skapar våra känslor inte är själva orsaken till våra känslor. Orsaken till känslorna är vårt egna självständiga val. Det finns ingen fjärrkontroll som en person kan använda för att styra en annan persons känslor, utan vi VÄLJER våra känslor och upplevelser och det är själva tänkande som gör att vi blir arga, inte andra personers handlingar. Enligt Rosenberg är ilska en naturlig reaktion på negativa och destruktiva tankar. NVC går ut på att i kommunikationen sträva efter en respektfull förståelse (empati), att inte direkt döma andra utan tillåta andra personer att uttrycka behov som går stick i stäv med våra egna. Ett beteende som en person uppvisar ÄR inte själva personen. Man ÄR inte DUM, men man kan göra dumma saker.
Återigen handlar det om att förstå att alla ser, upplever och tolkar situationer och händelser utifrån sin egen referenspunkt.

Denna långa inledning leder mig osökt vidare in på förträffligheten med User Stories.

För mig är en user story ett ytterst effektivt sätt att skapa kommunikation och en metod för att förädla ett lösryckt påstående till en effektivt förpackad ”good-enough” kommunikation. Att formatet liknar och tankesmässigt följer tidigare existerande kommunikationsteorier, ser jag som ytterligare bevis på dess förträfflighet. ”Det framgångsrika” är ofta inget nytt, utan snarare en fortsättning på något som redan visat sig fungera.

*) Att detta är viktigt blev jag påmind om häromveckan när en välbetald seniorkonsult uttryckte att en person som skulle hålla en kurs ”inte behövde förstå den, bara förmedla dess innehåll”. Man kan hålla sig för skratt.

Läsa mer?

Bandler, R., Grinder, J. (1975) The Structure of Magic I: A Book About Language and Therapy ISBN 0-8314-0044-7

Grinder, John & Richard Bandler (1975). The Structure of Magic II: A Book About Communication and Change. ISBN 0-8314-0049-8.

Bandler, R., Grinder, J. (1979) Frogs into Princes: Neuro Linguistic Programming. ISBN 0-911226-19-2

Bandler, R., Grinder, J. (1981) Reframing: Neuro-Linguistic Programming and the Transformation of Meaning ISBN 0-911226-25-7

Rosenberg, Marshall B. (2003) Nonviolent Communication - Ett språk för livet, ISBN 91-974639-0-6

Beck, Kent (1999) Extreme Programming Explained ISBN 978-0201616415

Om författaren

Stefan Eekenulv är en passionerad seniorkonsult inom kravhantering och förbättringsarbete, kreativ och visuell, alltid med fokus på att se saker med nya ögon och att få det att funka i verkligheten.

Webmaster1 Comment